Rodzic - Pracownik

- opis projektu -

Idea Projektu

Decyzja o rozpoczęciu urlopu wychowawczego wiąże się z poważnym ryzykiem, które muszą podjąć świeżo upieczeni rodzice. Urlop wychowawczy, zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet, wiąże się z obniżeniem dochodów rodziny, to również okres zastoju zawodowego. W obliczu dynamicznych zmian na współczesnym rynku pracy, kwalifikacje zawodowe młodych rodziców ulegają dezaktualizacji podczas urlopu wychowawczego i realnie zmniejszają ich szanse na rynku pracy.

Tymczasem dziś wykorzystując nowoczesne narzędzia, wiedzę, doświadczenia krajów tzw. starej Unii Europejskiej, a także stosując dostępne nam rozwiązania prawne, możemy stworzyć alternatywny model urlopu wychowawczego, stosowanie którego umożliwi rodzicom godzenie aktywności zawodowej z opieką nad dzieckiem. Stosowanie takiego rozwiązania jest korzystne również dla Pracodawcy, a w szerszej skali jest szansą na poprawę sytuacji młodych kobiet na rynku pracy.


Cele projektu

Podejście tematyczne, stanowiące jedną z podstawowych cech Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, ma na celu umożliwienie poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania problemów wspólnych dla różnych rodzajów nierówności i dyskryminacji. Temat G skupia się na poszukiwaniu rozwiązań umożliwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowną integrację kobiet mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
Głównym celem projektu „Rodzic-Pracownik – rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego” jest wzrost możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym poprzez wypracowanie elastycznych form i zasad pracy na odległość osób przebywających na urlopie wychowawczym.
Do założonego celu Partnerstwo dążyć będzie poprzez realizację następujących celów strategicznych Projektu:
• Wypracowanie elastycznych form i zasad pracy na odległość osób przebywających na urlopie wychowawczym;
• Testowanie rozwiązań umożliwiających osobom chcącym skorzystać z urlopu wychowawczego na podjęcie pracy na odległość lub skorzystanie z innych form elastycznego zatrudnienia;
• Wypracowanie kompleksowego systemu rozwiązań w zakresie elastycznych form zatrudnienia i zasad pracy na odległość w ramach modelu partnerstwa międzysektorowego;
• Promocję Projektu i podejmowanych działań oraz upowszechnianie osiąganych rezultatów;
• Współpracę ponadnarodową.


Grupy docelowe

Grupę docelową projektu stanowią dwa rodzaje beneficjentów. Pierwszy z nich to osoby przebywające na urlopach wychowawczych, zarówno matki jak też ojcowie chcący poświęcić się wychowywaniu dziecka bądź dzieci. Drugi rodzaj beneficjentów to pracodawcy zatrudniający te osoby, pochodzący z różnych sektorów rynku pracy (mogą to być zarówno przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw korporacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego, jak również pracodawcy z sektora organizacji pozarządowych). Przewidywana liczba beneficjentów która zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie to 30 rodziców przebywających na urlopie wychowawczym oraz ok. 20 – 30 pracodawców (razem ok. 50 – 60 beneficjentów). Obok tej grupy wyróżnić możemy beneficjentów pośrednich w postaci ok. 30 rodzin rodziców biorących udział w projekcie.


Planowany przebieg Projektu
W I etapie realizacji projektu przeprowadzona zostanie pogłębiona kwerenda przedstawiająca elastyczne formy zatrudnienia w krajach UE, dokonanych zostanie szereg analiz oraz badań. Służyć one będą opracowaniu teoretycznego modelu elastycznych form zatrudnienia i pracy na odległość. Przeprowadzona zostanie również rekrutacja Rodziców przebywających na urlopie wychowawczym oraz ich pracodawców.
Dodatkowo w etapie tym zawiązane zostanie Partnerstwo międzysektorowe na rzecz wypracowania możliwości implementacji elastycznych form zatrudnienia i zasad pracy, w skład którego wejdą m.in. przedstawiciele szeroko rozumianych kręgów biznesowych (mali i średni przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa korporacyjne), samorządu terytorialnego (różnego szczebla), publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, instytucji badawczych oraz środowisk kobiecych.
W II etapie realizacji projektu zostanie przeprowadzone testowanie wypracowanego modelu teoretycznego, polegające na zawarciu specjalnie przygotowanej umowy pomiędzy Rodzicem i pracodawcą umożliwiającej kontynuowanie zatrudnienia podczas urlopu wychowawczego. Prowadzone będą obserwacje uwzględniające zarówno aspekty ekonomiczne, prawne, techniczne, jak również psychologiczne.
W III etapie dokonana zostanie analiza zebranych danych i zostanie opracowany praktyczny przewodnik dla pracodawców oraz dla OPNUW (Osoby Przebywające Na Urlopie Wychowawczym).


Co to jest EQUAL
I
nicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej, której celem jest tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy oraz zapewnienie, aby nikogo nie pozbawiono do nich dostępu. EQUAL jest Inicjatywą umożliwiającą poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów dyskryminacji na rynku pracy.
I
nicjatywa Wspólnotowa EQUAL finansowana jest przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS), jednakże różni się od programów głównego nurtu EFS. Stanowi bowiem specyficzne laboratorium dla nowatorskich pomysłów stanowiących odpowiedź na największe wyzwania współczesnego rynku pracy.
EQUAL ma za zadanie dostarczanie przykładów dobrej praktyki w zakresie nowatorskich rozwiązań, podejść. Istotny nacisk jest kładziony na współpracę zarówno pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami, jak również pomiędzy Państwami Członkowskimi.
Projekty w ramach EQUAL realizowane są przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju, czyli połączone ideą wspólnego rozwiązywania problemów organizacje i instytucje.
Projekty w ramach EQUAL realizowane są w ramach obszarów tematycznych. Ma to na celu umożliwienie poszukiwania nowych sposobów rozwiązań problemów wspólnych dla różnych rodzajów nierówności i dyskryminacji.
Do realizacji w Polsce w ramach Inicjatywy EQUAL wybrano pięć obszarów tematycznych:
- Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy dla tych, którzy mają problemy z integracją i ponowną integracją na tym rynku, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich;
- Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy;
- Temat F: Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii;
- Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja mężczyzn i kobiet, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz usług towarzyszących;
- Temat I: Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy;


Projekt Rodzic – Pracownik – rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego realizowany jest w ramach obszaru tematycznego G.

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy Wspólnotowej Equal