Partnerzy projektu "Rodzic-pracownik"

Projekt Rodzic - Pracownik realizowany jest przez 10 Partnerów. Każda z instytucji wchodzących w skład Partnerstwa realizuje odrębne cele statutowe - razem realizują wspólne cele postawione w strategii Partnerstwa. Każdy z Partnerów wnosi równie istotny wkład do Projektu.


W skład Partnerstwa Rodzic - Pracownik wchodząLider Projektu/Administrator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest organizacją pozarządową, apolityczną, niezależną i niekomercyjną. Została ustanowiona 18 września 1989 roku i wpisana do rejestru fundacji 9 stycznia 1990 roku.
Fundacja prowadzi regularne działania wspierające rozwój demokracji i samorządności lokalnej, kierując swoje działania do pracowników samorządowych i radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, nauczycieli, młodzieży, pracowników i kadry Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz ludzi bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.
• Za swoją działalność została nagrodzona: w 1995 roku UN Habitat Scroll of Honour;
• w 2000 roku otrzymała Nagrodę Główną Prezesa Rady Ministrów w Konkursie "Pro Publico Bono";
• w 2004 roku Nagrodę Honorową Forum Ekonomicznego w Krynicy za wspieranie współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej.
Obecnie Fundacja dysponuje siecią 16 regionalnych ośrodków z filiami, 4 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej, Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej i Wydawnictwem Samorządowym. Dzięki tej strukturze Fundacja obejmuje swoim działaniem terytorium całego kraju. Od 1992 roku realizuje także programy pomocowe (np. w krajach bałkańskich, na Ukrainie, Białorusi itp.), dzieląc się z innymi krajami doświadczeniem polskiej reformy samorządowej.
W trakcie 15 lat ośrodki FRDL przeszkoliły ponad 600.000 osób, a przy ośrodkach FRDL działa ponad 50 klubów i forów branżowych pracowników samorządowych i przedstawicieli władz lokalnych.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie aktualnie prowadzi działalność w następujących dziedzinach:
• Realizacja projektów współfinansowanych m.in. ze środków UE;
• Pomoc w aplikowaniu po zewnętrzne źródła finansowania;
• Zarządzanie projektami;
• Przygotowywania strategicznych dokumentów wymaganych w ramach ZPORR oraz WKP;
• Szkolenia dla przedsiębiorców oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.


Partnerstwo krajowe:


Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg” S.A. ma siedzibę w Legnicy i prowadzi działalność od listopada 1991r. Przez ten czas zdobyła duże doświadczenie w działalności doradczej, szkoleniowej, restrukturyzacyjnej i promocyjnej.
W ramach działalności Agencja prowadzi Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców w ramach Krajowego Systemu Usług. Przygotowuje oraz prowadzi również szkolenia, spotkania informacyjne, w ciągu roku dla blisko 800 podmiotów (przedsiębiorców, samorządowców oraz osób fizycznych).
„Arleg” inicjuje oraz wspiera działania sektora pozarządowego na terenie powiatu legnickiego będąc partnerem lokalnych stowarzyszeń (Partnerstwo Doliny Środkowej Odry). Agencja współpracuje również z wyższymi uczelniami z terenu województwa dolnośląskiego, współrealizując przedsięwzięcia naukowe, konferencje, targi, szkolenia. Agencja posiada spore doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów dofinansowanych z zewnętrznych źródeł.
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „EVOLUTIO”
Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2001 r we Wrocławiu. Prowadzi działania z zakresu psychoedukacji, poradnictwa i terapii poprzez konsultacje, warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje, działalność badawczą. Dodatkowo Stowarzyszenie stale opiekuje się świetlicą środowiskową „Iskierki”.
Stowarzyszenie skupia psychologów, pedagogów oraz andragogów należących do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii IAAP, pod patronatem których prowadzą szkolenia.
Członkowie Stowarzyszenia współpracują od 5 lat z Wydziałem Zdrowia UM Wrocławia, od 3 lat z Urzędem Miasta i gminy Kobierzyce, urzędem Miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Opiekę merytoryczną nad stowarzyszeniem sprawuje Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Stowarzyszenie uczestniczyło ponadto w rocznym programie „Informacja i komunikacja społeczna”, organizowanym przez WROS i Fundację Batorego oraz w szeregu szkoleń z zakresu działalności merytorycznej i praktycznej.Federacja Pracodawców Polski Zachodniej
Federacja Pracodawców Województwa Legnickiego rozpoczęła działalność w czerwcu 1992 roku, początkowo jako skonsolidowana struktura regionalna czterech branżowych Związków Zawodowych, reprezentująca związki zawodowe oraz samorządy terytorialne. W 1998 r. zmieniono nazwę na Federację Pracodawców Polski Zachodniej. Obecnie w skład Federacji wchodzą 23 związki, które tworzy ok. 550 podmiotów.
Federacja swoją aktywnością przyczyniła się do rozwijania instytucji rynku pracy. Jest instytucją apolityczną i niezależną od władz państwowych i samorządowych, ale ściśle z nimi współpracuje.
Federacja Pracodawców Polski Zachodniej posiada doświadczenie w przygotowywaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Obecnie realizować będzie także przedsięwzięcie pn.: „Aktywne ścieżki poszukiwania pracy wśród młodzieży”, realizowane w ramach SPO RZL, Działanie 1.2
Od 1.04.2005 roku, Federacja Pracodawców Polski Zachodniej rozpoczęła realizację trzech projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.
Główny Instytut Górnictwa
Główny Instytut Górnictwa to zrestrukturyzowana jednostka badawczo-rozwojowa, podporządkowana Ministrowi Gospodarki, pracująca nie tylko na rzecz przemysłu górniczego, lecz także przedsiębiorstw różnych branż w tym małych i średnich, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej, partnerów zagranicznych. W ramach głównych obszarów działalności Instytutu, które stały się kluczowe dla opisywanego projektu, można wymienić doradztwo, badania, ekspertyzy, analizy, przygotowywanie strategii i programów. Jednostka dzięki realizowanym projektom posiada ogromne doświadczenie w następującej tematyce:
- demografia;
- potencjał społeczno-gospodarczy;
- popyt na pracę i podaż zasobów pracy;
- zatrudnienie;
- bezrobocie;
- wykluczenie społeczne;
- mobilność pracownicza;
- mobilność edukacyjna;
- edukacja;
- kwalifikacje zawodowe;
- kompetencje i umiejętności zawodowe;
Partner zrealizował lub jest w trakcie realizacji wielu istotnych projektów.


Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego „MEDIATOR”
MEDIATOR został założony w 1990 r., prowadzi swoją działalność na terenie południowo – zachodniej Polski. Głównym obszarem działalności Ośrodka jest:
• szeroko rozumiane doradztwo, zarówno gospodarcze jak i personalne;
• szkolenia i treningi;
• różnorodne formy doskonalenia nauczycieli poprzez Niepubliczny Ośrodek doskonalenia nauczycieli, a także:
• pomoc w pozyskiwaniu i obsłudze środków w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Do tej pory Ośrodek przeszkolił ok. 10 000 osób (m.in.: firm, podmiotów fizycznych, banków, samorządów terytorialnych, urzędów pracy, pielęgniarek i położnych. „Mediator” jest współzałożycielem i członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w Warszawie, angażuje się również w regionalne inicjatywy społeczno- gospodarcze, przyczyniając się do rozwoju Dolnego Śląska. Ośrodek został wielokrotnie nagrodzony, w tym w konkursach: Fair Play, Dolnośląski Przedsiębiorca Roku, Rzetelna Firma.


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – Region Dolny Śląsk
Związek posiada wiedzę w zakresie standardów pracy i doświadczenie w ich promocji zarówno w formie szkoleń dla pracodawców, samorządów lokalnych, Komisji Trójstronnej oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dla Partnerstwa kluczową rolę pełni także rozbudowana sieć terenowa Związku oraz jej umiejętności organizacyjne, umożliwiające dotarcie do szerokiej grupy pracowników, także nie zrzeszonej w Związku.


Stowarzyszenie PEGAZ
Stowarzyszenie „Pegaz” zostało założone w 1999r. Działa przede wszystkim na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej kobiet, młodzieży i osób bezrobotnych, wspierania i upowszechniania rozwoju małej przedsiębiorczości wśród kobiet.
Stowarzyszenie ponadto wspiera mieszkańców małych miast i wsi w procesie adaptacji do warunków ekonomicznych i społecznych UE.
W ramach swojej działalności „Pegaz” prowadzi działalność doradczą, przygotowuje oraz realizuje szkolenia, podróże studyjne i staże zawodowe w krajach UE, oraz konferencje i seminaria. Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, organizuje i uczestniczy w kulturalnych imprezach regionalnych i promocyjnych, targach. Współpracuje z szeregiem organizacji o podobnych celach działania zarówno w kraju jak i za granicą.
Stowarzyszenie dzięki zrealizowanym projektom nabyło niezbędną wiedzę w temacie równego uprawnienia kobiet i mężczyzn, problemów na rynku pracy.Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
UNDP tworzy w ramach Organizacji Narodw Zjednoczonych globalną sieć na rzecz rozwoju, promując zmiany na lepsze i umożliwiając krajom wymianę doświadczeń, wiedzy i zasobów, które mają pomóc mieszkańcom globu w tworzeniu lepszego świata. Jest obecne w 166 krajach, gdzie współpracuje z ich przedstawicielami nad rozwiązaniem problemów rozwojowych, tak na narodowym, jak i globalnym poziomie.
Przedstawicielstwo UNDP w Polsce zostało otwarte 1 sierpnia 1990 r. w Warszawie. Na jego czele stoi Stały Przedstawiciel UNDP (UNDP Resident Representative).
UNDP wspiera rozwój gospodarczo-ekonomiczny i społeczny Polski. Szczególną uwagę zwraca na rozwój struktur instytucjonalnych i administracji publicznej, administracji regionalnej i lokalnej oraz rozwój społeczny. Poprzez realizacje swoich programów umożliwiła także tworzenie zaawansowanych rozwiązań prawnych, które mają gwarantować równość płci.
Jedną z inicjatyw, jakie realizowane są pod auspicjami UNDP jest projekt „GLOBAL COMPACT”, w ramach którego współpracują władze rządowe, firmy, pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz ONZ. Celem tej współpracy jest popieranie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, dzięki której może być częścią rozwiązania wyzwań stawianych przez globalizację.
Doświadczenie UNDP we współpracy z różnorodnymi instytucjami w Polsce i na świecie (instytucje rządowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje naukowo-badawcze, itp.), bogata sieć współpracujących z UNDP ekspertów oraz potencjał z zakresu upowszechniania i mainstreamingu będzie miał istotne znaczenie dla powodzenia projektu.Stowarzyszenie „Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska”
Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane promocją, rozwojem i wspieraniem polskich małych i średnich przedsiębiorstw po to, by odniosły sukces gospodarczy. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy ogółu członków oraz wsparciu sponsorów.
Cele Stowarzyszenia:
• Wzrost aktywności i promocji małych i średnich przedsiębiorstw oraz prowadzenie na ich rzecz działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
• Zmniejszenie biurokratycznych przeszkód w rozwoju gospodarczym;
• Zabezpieczanie praw wolnej konkurencji opartej jedynie na efektywności działania;
• Przeciwdziałanie bezrobociu;
• Osiąganie stabilizacji prawa w dziedzinach ochrony środowiska, porządku społecznego, reguł ekonomicznych i podatkowych;
• Stałe podnoszenie poziomu wykształcenia obywateli;
• Racjonalizacja obciążeń podatkowych dla MŚP oraz obywateli.


Partnerstwo Ponadnarodowe

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL stwarza możliwość nawiązywania kontaktów oraz budowania Partnerstw Ponadnarodowych. Każde krajowe Parntnertwo na rzecz Rozwoju jest zobowiązane do nawiązania współpracy z co najmniej jednym Partnerstwem z innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Utworzone Partnerstwa Ponadnarodowe określają wspólne obszary zainteresowań, definiują wspólne cele, wyznaczają rolę dla każdego Partnerstwa Krajowego, określają program prac.
Nasze Partnerstwo Rodzic-Pracownik nawiązało współpracę z przedstawicielami Czech, Francji, Niemiec oraz Włoch. Razem utworzyliśmy Partnerstwo Ponadnarodowe "INTERAGE OPPORTUNITIES - to strengthen enterprises in Europe".
Wspólnym celem Partnerstwa Ponadnarodowego jest: zwiększanie zdolności zatrudnienia pracowników i atrakcyjności przedsiębiorstw w regionach europejskich.

Charakterystyka Partnerów naszego Partnerstwa Ponadnarodowego:

Partnerzy czescy (Partnerstwo: Outplacement as a complex support to employees and companies) mają za cel wypromowanie u największego czeskiego pracodawcy - kolei, "outplacement'u" ("pomoc pracodawcy w znalezieniu nowego miejsca pracy dla pracowników przeznaczonych do zwolnienia / zwolnienie monitorowane"). W czeskich kolejach zagrożeni bezrobociem są przede wszystkim pracownicy nisko wykwalifikowani i kobiety.

Partnerzy francuscy (Partnerstwo: Attr@ctive anticip@tion) skupiają się głównie na problemach związanych ze starzeniem się kadry w przedsiębiorstwach. W ramach swoich działań planują także wzmacniać siłę i rolę kobiet na rynku pracy, ich zdolność do połączenia życia rodzinnego z zawodowym, aby zapewnić w przyszłośc napływi "nowej krwi" do przedsiębiorstw.

Partnerzy niemieccy (Partnerstwo: GALA - Gestaltung altersübergreifender Lern - und Arbeitsprozesse in KMU) dzielą cały swój projekt na 6 mniejszych projektów:
• living in advance age;
• intergenerativ transfer of family firms;
• intergenerativ work models and learning in SMEs;
• babies and bosses;
• Kokon - jobchance;
• Transnational Coordination and European Transfer Cabinet

Partnerzy włoscy (Partnerstwo: ELISIR - governare i processi di passaggio generazionale) skupiają się na przekazaniu kompetencji od starszych pracowników do młodszych, m.in. poprzez stworzenie fachowego zespołu ekspertów, który zapewni wsparcie zarówno dla firm, jak i dla samych beneficjentów.

W ramach prowadzonej współpracy omawiane na warsztatach oraz spotkaniach będą następujące tematy:
• Godzenie życia osobistego z zawodowym i odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw - koordynatorem tego tematu jest Partnerstwo polskie. W spotkaniu udział wezmą również Partnerzy z Francjii, Czech oraz Niemiec.
• Age Management ("zarządzanie wiekiem"). Ten temat koordynowany jest przez Partnerstwo francuskie, we współpracy z Partnerstwami z: Włoch, Niemiec oraz Polski.
• Modele doradztwa, treningów, kursów - temat ten koordynowany jest przez Partnerstwo czeskie, we współpracy z Partnerstwami z: Francji, Włoch, Niemiec oraz Polski.
• Przystosowanie profilów pracy do nowego środowiska/otoczenia - koordynacją tego tematu zajmuje się Partnerstwo niemieckie, we współpracy z Partnerstwami z: Francji, Włoch oraz Czech.
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy Wspólnotowej Equal